Sammfunnsansvar

God utdanning

Mål 4: God utdanning

Utdanning

Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn. Norge har et høyt utdanningsnivå sammenliknet med de fleste andre land. Alle barn i Norge fullfører 10-årig grunnskole, og nesten alle går direkte til videregående opplæring.

Moth har valgt å sette søkelys på mål 4 i FNs bærekraftsmål som består av 17 hovedmål og 169 delmål. Punkt 4.3 og 4.a omhandler ikke bare retten til skolegang for oss, men også at en får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet.

kid learningkid learning

Strategi

Moth’s strategi skal forberede mennesker og utdanning for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Styrket utdanning er viktig for å kunne tilby gode utdanningsmuligheter for å tiltrekke oss kompetanse og for å sikre utviklingssamarbeid og økt innovasjon.

Samtidig er det viktig å stimulere til næringsutvikling som gjør at vi beholder kompetansen. Vi vil bidra til å øke kvaliteten i utdanningstilbudet, stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv og bidra til økt kunnskapsnettverk.