Vilkår og betingelser

Velkommen til MOTH!

Dette er våre vilkår for bruk. Du kan også finne informasjonskapsler og personvernregler i separate lenker inne på nettsiden. Det er viktig at du leser dette dokumentet nøye, da det beskriver dine rettigheter, men også en rekke forpliktelser du har som bruker. I personvernreglene våre beskriver vi også hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi gjør for å beskytte dem og hvor du kan henvende deg hvis du har spørsmål om vår personopplysningsbehandling. Takk for at du har valgt å bruke tjenesten vår!

Vilkår

Disse bruksvilkårene inkludert personvern og informasjonskapsler nedenfor (”Vilkårene”) er opprettet av MOTH AS, orgnr. 926 789 716, ("MOTH" eller "vi / oss / vår"). Vilkårene gjelder deg som privatperson eller juridisk person ("Kunden" eller "du / du / din") som (i) registrert deg som bruker på MOTHs tjeneste, og / eller i noen av MOTHs applikasjoner (til sammen "Tjenesten"), eller (ii) inngått en egen avtale for bruk av tjenesten.

For brukere under 18 år:

Hvis du som kunde er under 18 år, må både du og din verge samtykke til disse vilkårene på dine vegne. Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du er ansvarsperson for en kunde under 18 år og at du gir ditt samtykke til at avtalen er inngått mellom MOTH og kunden. MOTH forbeholder seg retten til å kontakte depotmottakeren for å bekrefte at gyldig samtykke er gitt.

Tjenesten og betaling

Tjenesten

Tjenesten refererer til MOTHs digitale lærertjeneste, inkludert all funksjonalitet, alt grensesnitt og alt innhold (inkludert all tekst og musikk, alle bilder og videoer, og all underliggende data og programvare) som MOTH stiller til rådighet fra tid til annen gjennom tjenesten på nettsteder og i forskjellige applikasjoner. Noen deler av tjenesten kan fra tid til annen leveres gratis. Andre deler av tjenesten må du betale for før du kan bruke dem. De delene av tjenesten som bare kan nås etter betaling kalles "betalingstjeneste". De delene av tjenesten som ikke krever betaling kalles "gratis tjenester". Du kan lese mer om tjenestene ved å gå til vår hjemmeside www.moth.no

MOTH forbeholder seg retten til å endre og oppdatere tjenesten når som helst, noe som betyr at for eksempel tjenestens innhold, struktur, funksjonalitet og søkesystem kan bli endret over tid. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, samtykker du til at du ikke kan kreve noe ansvar eller fremsette krav mot MOTH på grunn av at Tjenesten er endret på den måten som er beskrevet ovenfor.

Koder og andre forhåndsbetalte tilbud

Fra tid til annen kan koder, gavekort, forhåndsbetalte tilbud og andre lignende tilbud som gir tilgang til betalingstjenesten (heretter koder) bli levert eller solgt av eller på vegne av MOTH. Hvis du bruker en kode for å få tilgang til betalingstjenesten, er du kanskje klar over at spesielle betingelser gjelder koden, som også kan inkludere vilkår for din tilgang til tjenesten. Du samtykker herved til å overholde alle slike spesielle vilkår, som vil bli ansett som en del av avtalen mellom deg og MOTH.

Lisens og dine rettigheter som bruker

Immaterielle rettigheter

Tjenesten og alle immaterielle rettigheter som tilskrives den, tilhører MOTH og/eller MOTHs lisensgiver. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til Kunden i henhold til Avtalen, er forbeholdt MOTH. Avtalen medfører altså ikke at noen immateriell rettighet eller deler av en slik rettighet, utover bruksretten spesifisert i Avtalen, overføres til Kunden. Dette innebærer også at du ikke har rett til å analysere, undersøke, modifisere, kopiere, distribuere, selge eller på noen annen immateriell relevant måte avhende Tjenesten, annet enn (i) det som følger av denne Avtalen eller obligatorisk gjeldende lov, eller (ii) hvis du har mottatt MOTHs skriftlige forhåndsgodkjenning til slik avhending.

Lisensavtale

MOTH gir herved en ikke-eksklusiv rett til deg for bruk av Tjenesten under betingelsene angitt i denne avtalen og med de rettigheter og begrensninger som følger kjøp av tjenesten eller bruk av gratistjenesten. Lisensen gis til en bestemt navngitt person, eller til et visst antall brukere, i samsvar med det som er avtalt i et eget kjøp eller ved Kundens registrering. Følgende vilkår gjelder også for private eller juridiske personer:

A) Privatperson

Brukere med privat kjøp har rett til å anvende Tjenesten til individuelt bruk. Hver brukerkonto er personlig og kan ikke deles med andre. Tilgang til Tjenesten oppnås når registreringen er fullført og vilkårene er akseptert. Tjenesten anses som levert når Kunden har tilgang til Tjenesten etter at registreringen er fullført og Vilkårene er akseptert.

B) Jurdisk person

Brukere med tilgang gjennom en juridisk enhet har rett til bruk av Tjenesten for antallet brukere som er enige om å signere en kjøpsavtale. Kunden er ansvarlig overfor MOTH for å sikre at brukerne overholder denne avtalen. Tilgang til tjenesten oppnås når registreringen er fullført, Vilkårene er akseptert og nødvendig informasjon for tilgang til Tjenesten er mottatt av en kontaktperson via e-post, utpekt på vegne av kunden. Nødvendig informasjon for tilgang til Tjenesten sendes så snart kontaktinformasjon er gitt av Kunden og registrert av MOTH. Tjenesten anses å være levert når detaljer for tilgang til Tjenesten er sendt til Kunden.

Bruk av Tjenesten på skolen

Innhold som pedagogikk, hint, eksempler, tekst, bilder og filmmateriale levert av Tjenesten og produsert av MOTH kan brukes fritt på skoler som er Kunder, og som betaler for lisenser per elev og per lærer basert på antall elever og lærere ved begynnelsen av studieåret eller når en avtale ble inngått om bruk av Tjenesten. Dette betyr at lærere som er registrert hos Tjenesten, kan skrive ut og kopiere materiale til bruk i klassen, og at elevene kan bruke materiale fra Tjenesten i gruppearbeid og skolerapporter.

Brukerinnhold

Du beholder eierskap og immaterielle rettigheter til alt innhold du oppretter ved bruk av Tjenesten og all tilbakemelding du ellers gir MOTH ("Brukerinnhold"), men ved å inngå denne Avtalen gir du MOTH en ubegrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke slikt innhold med hensikt om å videreutvikle og markedsføre Tjenesten, inkludert retten til å endre Brukerinnholdet og underlisensiere det til en tredjepart. Du erkjenner og samtykker til at denne lisensen vil fortsette selv om avtalen blir sagt opp, uavhengig av årsaken til oppsigelse.

Angrerett

I henhold til loven (SFS 2005:59) om distanseavtaler og avtaler utenfor forretningslokaler, har du angrerett i 14 dager etter dagen da tjenesten er kjøpt. Hvis Kunden ønsker å utøve angreretten innen denne tidsrammen, kan Kunden si opp sitt kjøp.

Avtale og overføring

Kunden har ikke rett, uten MOTHs samtykke, til å overdra eller overføre sine rettigheter eller plikter i henhold til Avtalen. MOTH har rett til å tildele avtalene eller deler av dem, og MOTH har rett til å delegere noen eller alle av sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Du kan ikke overdra Avtalen eller en del av dem, eller overføre eller underlisensiere rettighetene dine under Avtalen til noen tredjepart.

Anvendig og ansvar

Kunden kan ikke bruke tjenesten i strid med Avtalen eller i strid med gjeldende lover og regler. Kunden forplikter seg til ikke å oppgi brukernavn og passord til noen uautorisert person, samt å sikre at dokumenter som brukernavn og passord for tjenesten blir lagret på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

Support

MOTH yter support for Tjenesten via e-post, og vi prøver alltid å svare innen 48 timer, selv om vi ikke alltid kan garantere at du vil motta svar innen denne tiden. Support skjer via support@moth.no.

Ansvar og ansvarsbegrensning

MOTH garanterer at MOTH har rett til å lisensiere Tjenesten under disse Vilkårene. MOTH påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler i innholdet i Tjenesten eller i dets tilgjengelighet, og du bekrefter at du forstår at ingen programvare eller digital tjeneste er helt feilfri og at feil kan forekomme i Tjenesten. MOTH er heller ikke ansvarlig for skader, enten om de er direkte eller indirekte, forårsaket eller oppstått som følge av bruk av Tjenesten, inkludert skader som oppstår som resultat av at Tjenesten ikke kan brukes på den påtenkte måten, f.eks. når Tjenesten midlertidig er nede eller påvirkes av forstyrrelser.

Endrende vilkår

MOTH forbeholder seg retten til å endre Vilkårene fra tid til annen. Varsel om endring vil bli kunngjort på Tjenestens nettsted senest 14 dager før endringen trer i kraft, og kan bli varslet til kunden via spesifisert kontaktinformasjon på angitt adresse innen samme tidsrom. Endringer er bindende for kunden, med mindre endringen med rimelighet kan anses som en betydelig ulempe for kunden, og man skal varsle MOTH om øyeblikkelig avslutning av Tjenesten senest 7 dager etter mottatt varsel om en kommende endring.

Gjeldende lov og tvisteløsning

Tvister som oppstår som følge av denne avtalen mellom MOTH og Kunden skal avgjøres av den norske domstolen med anvendelse av norsk lov. Hvis du er en forbruker og har kommentarer eller klager på Tjenesten, kan du også kontakte Forbrukertilsynet. Du finner mer informasjon om Forbrukertilsynet på www.forbrukertilsynet.no. Du kan også kontakte Forbrukertilsynet gjennom kontaktinformasjonen nedenfor. Forbrukertilsynet Postadress: Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon: 23 400 600 Epost: post@forbrukertilsynet.no

Kontakt oss

MOTH AS (Orgnr: 926 789 716)

E-post: support@moth.no

Web: www.moth.no